Storitve

Odvetniške storitve opravljamo zlasti na področju civilnega prava, ki je obsežno in razvejano. Ureja številna razmerja med zasebniki. Naše storitve nudimo strankam najpogosteje na naslednjih področjih:

Nepremičninsko pravo in etažna lastnina

Strankam nudimo celosten in strokoven pristop k ureditvi pravnega statusa nepremičnine. To pomeni, da za stranke opravimo celovit pravni pregled nepremičnine in jim svetujemo kako rešiti razne zaplete z nepremičninami. 
Posebej smo specializirani za področje etažne lastnine – tako za postopke glede ureditve etažne lastnine kot za posle upravljanja. 
Za stranke sestavimo listine, vezane na pridobitev in rabo nepremičnin (npr. pogodbe o pridobitvi nepremičnin, pogodbe o služnostih, pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice, najemne pogodbe, pogodbe o razdružitvi solastnine, akti o ustanovitvi etažne lastnine ipd.). 
V sporih glede nepremičnin zastopamo stranke pred sodišči (npr. v primeru varstva lastninske pravice, mejnih in drugih sosedskih sporih, sporih glede zapuščine ali razdružitve skupnega premoženja zakoncev, sporih glede stanovanjskih najemnih razmerjih, sporih med solastniki in podobno.).
V sporih glede nepremičnin zastopamo stranke pred sodišči (npr. v primeru varstva lastninske pravice, mejnih in drugih sosedskih sporih, sporih glede zapuščine ali razdružitve skupnega premoženja zakoncev, sporih glede stanovanjskih najemnih razmerjih, sporih med solastniki in podobno.).

POGODBENO PRAVO

Uspešnost, trdnost in varnost razmerij,  tako med fizičnimi kot med pravnimi osebami, temelji na urejenih pogodbenih odnosih. Strankam svetujemo pri sestavi raznih enostavnih pogodb kot tudi pri sestavi kompleksnih pogodb (npr. investicijskih), kjer je potrebno veliko sodelovanja tudi z drugimi akterji. V času izvrševanja pogodbe nudimo stranki potrebno pravno pomoč in podporo. Če je potrebno varstvo pravic, ki izhajajo iz pogodb, uveljaviti preko sodišča, za stranko sprožimo sodni postopek (vložimo predlog za izvršbo ali tožbo). Pravno pomoč nudimo tudi strankam, ki se znajdejo pred sodiščem kot tožene stranke.

ODŠKODNINSKO PRAVO

Na področju odškodninskega prava nastajajo poleg doslej znanih (npr. odgovornost povzročiteljev prometnih nesreč, odgovornost delodajalca zaradi poškodb na delu) številna nova področja odškodninske odgovornosti. To so na primer odgovornost proizvajalcev, odgovornost zdravnikov, odgovornost zaradi posegov v okolje, odgovornost direktorjev in članov nadzornih organov, odgovornost zaradi posegov v osebnostne pravice, odgovornost v športu…). Strankam pomagamo varovati njihove interese tako v primeru, če so sami oškodovanci kot tudi v primeru, če naj bi bili odgovorni za škodo in plačilo odškodnine. Trudimo se, da se stranke o povračilu škode sporazumejo in sklenejo poravnavo. Včasih sporazumna rešitev ni mogoča in je potrebno, da o zadevi odloči sodišče. V takšnih primerih zastopamo stranko v postopkih pred sodišči in ji nudimo ustrezno strokovno pomoč in podporo.

Strankam nudimo pomoč tudi, če imajo težave v postopkih, ko jim nasproti stojijo razni oblastveni organi in potrebujejo varstvo svojih pravic. Vse to spada pod

UPRAVNO PRAVO

Na področju upravnega prava opravljamo odvetniške storitve zlasti v sodnih postopkih pred Upravnim sodiščem RS, najpogosteje v zvezi z davčnimi postopki. Kadar upravni organ na drugi stopnji zavrne pritožbo, lahko stranka išče pravico še pred sodiščem. V teh primerih za stranke vložimo tožbo in jih zastopamo pred sodiščem.