Način dela

OSEBNI PRISTOP

Majhnost odvetniške pisarne omogoča osebni pristop. Vsako stranko sprejme odvetnica in se z njo pogovori. Glede na okoliščine primera in pravne možnosti se stranka in odvetnica dogovorita o načinu reševanja konkretnega primera. V primeru spora na sodišču odvetnica osebno zastopa stranko na naroku.

FLEKSIBILNOST

Sodobna tehnologija, mobilnost in majhnost pisarne omogočata, da se odvetnica prilagodi potrebam strank. Na željo stranke se lahko določene storitve, npr. sestanki, posveti, konference, pregledi dokumentacije ipd. opravijo tudi pri stranki, na njenem sedežu ali drugje (tudi v tujini). Korespondenca lahko poteka po elektronski poti. Če je tako posebej dogovorjeno, je odvetnica dosegljiva tudi izven delovnega časa.

TIMSKO DELO

Pravo postaja vse bolj interdisciplinarna veda. Za uspešno zastopanje strank se pogosto potrebuje sodelovanje strokovnjakov s področja drugih strok ali drugih pravnih področij. Odvetnica kot specialistka za civilno pravo sodeluje z različnimi strokovnjaki tako s pravnega kot z drugih področij in ima izkušnje z delovanjem v raznih skupinah. Po naročilu stranke se lahko vključi v že obstoječo skupino, v sodelovanju s stranko pa se lahko oblikuje projektni tim glede na konkreten primer in potrebe strank.

PLAČILO

Odvetnica je upravičena do plačila po veljavni odvetniški tarifi (objavljena v UL RS št. 2/2015), lahko pa s stranko sklene pisni dogovor glede plačila odvetniških storitev. V primeru sklenitve dogovora je cena odvisna od konkretnih okoliščin primera.